08 de juliol 2015

TEMPORADA 2015. PRIMERA EXPOSICIÓ. SENSIBILITAT TÒQUIO.


SENSIBILITAT TÒQUIO: EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
MASAYA EGUCHI
KOTARO ISOBE
HIROOMI ITO
MARI ITO
MITSUKI NOGUCHI
TOMOKAZU SHIMIZU
(PINTURA)


MASAYA EGUCHI

Masaya Eguchi ens deixa perplexos amb les seves obres que intenten copsar-nos. Els traços que hi plasma no són escriptura però ho semblen, són una cal·ligrafia inventada per l'autor on no es llegeix res en concret, els colors no són plans però també ho semblen i ni tan sols l'obra té un format clàssic, és volumètrica, sobresurt de la paret provocant-nos així preguntes. Aquesta incertesa és el profund significat de la seva obra.

Les obres de Masaya ens recorden a l'estil cubista on el moviment s'incorporava a l'obra mitjançant, la representació; en el cas d'Eguchi és la mateixa obra la que està en moviment, podem dir, llavors que és Art Cinètic.

El suport de les seves obres és fusta i tela de lli i estan estucades amb pasta de pols d'ostres i pintades amb pigments naturals i pols d'argent amb l'aglutinant.
KOTARO ISOBE

L'artista Kotaro Isobe ens presenta tres obres solemnes, d'un detall i realisme que ens apropa la natura d'una forma quasi tangible.

Una de les obres té un fons pintat amb espirals que dintre de la simbologia tradicional japonesa significa, l'aigua en moviment. És a dir, l'esdevenir.

L'artista pinta els seus motius amb colors plans i sense tonalitats, característica que trobem en les obres que ens han arribat del període Edo (1603-1868) estil artístic del qual és seguidor.

Kotaro ens presenta les seves obres sobre un suport de fusta i paper japonès (paper d'arròs). Pintures fetes a mà amb pigments naturals i pols d'or amb aglutinant.
HIROOMI ITO

El reconegut artista Hiroomi Ito, que ja hem tingut el plaer de tenir en la nostra galeria, ens presenta enguany dues peces:
Una de petit format que ens apropa al seu món propi on el menjar agafa relleu i l'altre obra, és un dels esbossos previs que Hiroomi va fer per una obra que ara mateix s'està exposant a Nova York a la galeria JanKossen Contemporary i medeix u quaranta per dos vuitanta metres acabada.

El tema de l'autor és el “menjar de l'art” i la seva representació, així és com ell ho presenta, quadres on el menjar agafa una nova dimensió.

Les obres de Hiroomi estan fetes sobre un suport de fusta i paper japonès, on una de les seves característiques és que cada element representat en els seus quadres està treballat amb la tècnica del gofrat (és a dir, hi crea fenedures en baix relleu) i alhora, estan pintades de forma individual. En els seus quadres fa servir també pa d'or i pigments naturals amb aglutinant.

Les seves obres són d'extremats acabats i finíssim treball, on el menjar representat sobresurt del quadre donant-nos ganes d'assaborir-lo.MARI ITO

Mari Ito que ja va exposar en la nostra galeria ens presenta avui obres noves on el seu imaginari propi i molt profund ens ha tornat a enamorar.

L'artista reflexiona sobre l'Origen del desig, com quelcom desconegut i individual. Els desitjos ens sorgeixen del cap, ens afloren en forma de flors amb petits caps que amb els ulls closos esperen a obrir-los i fer realitat aquest impuls. De les sis obres exposades, n'hi ha dues que parlen i creen un diàleg, una ens presenta els desitjos bons que ens fan la vida més agradable i bella i l'obra del costat ens presenta, com a contrapunt, els desitjos dolents; aquells que ens fan la vida més difícil, en aquest cas fa referència, de forma poètica, a la catàstrofe de la central nuclear de Fukushima I.

Les obres de Mari Ito, estan fetes sobre un suport de fusta. Són pintures creades amb pigments naturals i aglutinant i treballades amb fins pinzells sobre paper japonès. 

Hi ha dues obres volumètriques que sobresurten de la paret a mig camí del quadre i l'escultura. I per últim, ens porta de nou, una de les seves escultures, on una flor que representa un desig amb cara ens mira i ens fa aflorar dins de cadascun dels visitants un desig interior.

L'escultura, Independència, està feta amb una pasta ceràmica que es fa portar expressament des del Japó i pintada amb pigments naturals.

Mari Ito, emmiralla, ens fa somniar i ens endinsa, com sempre, en el seu cosmos propi i únic. MITSUKI NOGUCHI

En aquesta exposició l'artista Mitsuki Noguchi ens presenta cinc obres, d'una extraordinària tècnica i acabats.

L'artista utilitza com a suport de les dites obres, la fusta folrada amb paper japonès i la base del quadre és de pa d'argent craquejat. Les pintures estan fetes a mà amb pigments naturals i aglutinant i han estat treballades a pinzell d'una extrema finor i detall, que no deixa indiferent als visitants de l'exposició.

En dues de les obres presentades per Mitsuki, els fons del quadre estan tractades amb tinta xinesa. Les obres són:
- Els estels de mar.
- Un regal després de la pluja, obra creada amb pols d'argent i d'or amb aglutinant japonès (anomenada, cola de vaca, sic) damunt un fons tractat amb tinta negra xinesa.

L'artista representa la natura en la seva realitat més petita, íntima i en reflexiona sobre la mateixa. La presencia de l'aigua és constant en els seus quadres i el fa servir com a conductor de vida.


TOMOKAZU SHIMIZU

En Tomokazu Shimizu, ens presenta quadres on les protagonistes són les màquines, que ell observa com flors del món actual. Una gran reflexió de la natura urbana on ens hem acostumat a viure.

Les obres de Shimizu, estan fetes sobre un suport de fusta i paper japonès, són quadres treballats amb pigments naturals i aglutinant.

En les seves obres les ombres i els relleus estan aconseguits a través de fines línies verticals de colors purs, tècnica semblant al puntillisme, però fet amb fines ratlles monocromes.

Des del 26 JUNY al 26 JULIOL
HORARI: d’11 a 14 i de 18 a 21 h
diumenge: D’11 a 14
dimarts: Tancat

La Cerverina d'Art
Major, 105
25200 Cervera, Lleida
Tf: 973 530 612
Tm: 678 718 312
TEMPORADA 2015. PRIMERA EXPOSICIÓN

Sensibilidad Toquio: EXPOSICIÓN COLECTIVA

MASAYA EGUCHI
Masaya Eguchi nos dejó perplejos con sus obras que intentan sorprendernos. Los trazos que plasma no son escritura pero lo parecen, son una caligrafía inventada por el autor en el que no se lee nada en concreto, los colores no son planos pero también lo parecen y ni siquiera la obra tiene un formato clásico, la obra sobresale de la pared provocándonos preguntas. Esta incertidumbre es el profundo significado de su obra.

Las obras de Masaya nos recuerdan al estilo cubista donde el movimiento se incorporaba a la obra mediante la representación; en el caso de Eguchi es la misma obra la que está en movimiento, podemos decir, que se aproxima al arte Cinético.

La base de sus obras es madera y tela de lino y están estucadas con pasta de polvo de ostras, pintadas con pigmentos naturales y polvo de plata.
KOTARO ISOBE
El artista Kotaro Isobe nos presenta tres obras solemnes, de un detalle y realismo que nos acerca la naturaleza de una forma casi tangible.

Una de las obras tiene un fondo pintado con espirales que dentro de la simbología tradicional japonesa significa, el agua en movimiento. Es decir, el devenir.

El artista pinta sus motivos con colores planos y sin tonalidades, característica que encontramos en las obras que nos han llegado del periodo Edo (1603-1868) estilo artístico del que es seguidor.

Kotaro nos presenta sus obras sobre un soporte de madera y papel japonés (papel de arroz). Pinturas hechas a mano con pigmentos naturales y polvo de oro con aglutinante japonés.

HIROOMI ITO
El reconocido artista Hiroomi Ito, que ya hemos tenido el placer de tener en nuestra galería, nos presenta este año dos piezas: Una de pequeño formato que nos acerca a su mundo propio donde la comida coge relieve y la otra es, uno de los bocetos previos, que Hiroomi hizo para una obra que ahora mismo se está exponiendo en Nueva York en la galería JanKossen Contemporary y mide uno cuarenta por dos ochenta metros, terminada.

El tema del autor es la comida del arte y su representación, así es como él lo presenta, cuadros donde la comida coge una nueva dimensión.

Las obras de Hiroomi están hechas sobre un soporte de madera y papel japonés, donde una de sus características es que cada elemento representado en sus cuadros está trabajado con la técnica del gofrado (hendiduras en bajo relieve) y al mismo tiempo están pintados de forma individual cada uno de sus elementos. En sus cuadros utiliza también pan de oro y pigmentos naturales con aglutinante.

Sus obras son de extremados acabados y finísimo trabajo, donde la comida representada sobresale del cuadro dándonos ganas de saborearla.
MARI ITO
Mari Ito que ya ha expuesto en nuestra galería, nos presenta hoy obras nuevas donde su imaginario propio y muy profundo.

La artista reflexiona sobre el Origen del deseo, como algo desconocido e individual. Los deseos nos surgen de la cabeza, nos afloran en forma de flores con pequeñas cabezas que con los ojos cerrados esperan a abrirlos y hacer realidad este impulso. De las seis obras expuestas, hay dos que hablan y crean un diálogo, una nos presenta los deseos buenos que nos hacen la vida más agradable y hermosa y la otra nos presenta, como contrapunto. los deseos malos; aquellos que nos hacen la vida más difícil, en este caso hace referencia, de forma poética, a la catástrofe de la central nuclear de Fukushima I.

Las obras de Mari Ito, están hechas sobre un soporte de madera. Son pinturas trabajadas con finos pinceles sobre papel japonés y elaboradas con pigmentos naturales y aglutinante. 


Hay dos obras volumétricas que sobresalen de la pared a medio camino del cuadro y la escultura. Y por último, nos trae de nuevo, una de sus esculturas, donde una flor que representa un deseo con cara nos mira y nos hace aflorar dentro de cada uno de los visitantes un deseo interior.

La escultura, Independencia, está hecha con una pasta cerámica que se hace traer expresamente desde Japón y pintada con pigmentos naturales.

Mari Ito, nos hace soñar y nos adentra, como siempre, en su cosmos propio y único. 

MITSUKI NOGUCHI
En esta exposición la artista Mitsuki Noguchi nos presenta cinco obras, de una extraordinaria técnica y acabados.

La artista utiliza como soporte de dichas obras, la madera forrada con papel japonés cubierto de pan de plata base que se ha craquelado. Las pinturas están hechas a mano con pigmentos naturales y aglutinante y han sido trabajadas con pinceles de una extrema finura que dan gran importancia al detalle, técnica que no deja indiferente a los visitantes de la exposición.

En dos de las obras presentadas por Mitsuki, los fondos del cuadro están tratados con tinta china. 
Las obras son:
- Las estrellas de mar.
- Un regalo después de la lluvia, obra creada con polvo de plata y de oro con aglutinante japonés (cola de vaca, sic) sobre un fondo tratado con tinta negra china.

La artista representa la naturaleza en su realidad más pequeña, íntima y reflexiona sobre la misma. La presencia del agua es constante en sus cuadros como elemento conductor de la vida.

TOMOKAZU SHIMIZU
Tomokazu Shimizu, nos presenta cuadros donde las protagonistas son las máquinas, que él observa como flores del mundo actual. Una gran reflexión de la naturaleza urbana donde nos hemos acostumbrado a vivir.

Las obras de Shimizu, están hechas sobre un soporte de madera y papel japonés, son cuadros trabajados con pigmentos naturales y aglutinante.

En sus obras las sombras y los relieves están conseguidos a través de finas líneas verticales de colores puros, técnica similar al puntillismo, pero hecho con finas rayas monocromas.
Del 26 JUNIO al 26 JULIO
Horario: De11 a 14 i de 18 a 21 h
Domingo y festivos: De 11 a 14
Martes: Cerrado

La Cerverina d'Art
Mayor, 105
25200 Cervera, Lleida
Tf: 973 530 612
Tm: 678 718 312

05 de juliol 2015